Statuten

Statuten
Statuten2018-08-01T13:36:16+00:00

Ref:2015.005465.01/ER
COÖPERATIE
1
Heden, #,
verschenen voor mij, mr. Evert Ritsma, notaris gevestigd te Staphorst:
1. #;
2. #;
te dezen handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris
van
de statutair te Ruinerwold (feitelijk adres: De Wetering 3, 7943 KV MEPPEL)
gevestigde coöperatie WERKTUIGENCOOPERATIE RUINERWOLD W.A.,
ingeschreven in het Handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel onder
nummer 04040043,
en als zodanig deze coöperatie rechtsgeldig vertegenwoordigende.
PREMISSE
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:
1. Historie van de Vennootschap, oprichting en statuten
1. Voormelde coöperatie werd opgericht bij akte verleden voor mr. W.R.
Panman destijds notaris te Meppel op elf oktober negentienhonderd
negentig.
2. De statuten van voormelde coöperatie zijn vastgesteld bij voormelde akte
van oprichting en zijn sedertdien tot nog toe niet gewijzigd.
2. Besluit Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering van voormelde coöperatie heeft conform het bepaalde
in de statuten van voormelde coöperatie besloten tot het algeheel wijzigen en
geheel opnieuw vaststellen van de statuten van die coöperatie, waarvan blijkt uit
aan deze akte te hechten notulen.
STATUTENWIJZIGING
Overgaande tot de voorgenomen statutenwijziging, verklaarde de verschenen
persoon, handelend als gemeld, de statuten van de Vennootschap bij deze te wijzigen
en geheel opnieuw vast te stellen in voege als hierna gemeld:
S T A T U T E N
DEFINITIES
In deze akte wordt verstaan onder:
– ALV of algemene vergadering:
de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatie, bestaande uit alle leden die
van tijd tot tijd lid zijn van de Coöperatie. En die voldoen aan de voorwaarden
zoals nader in deze statuten zijn omschreven. De termen “ALV” en “algemene
vergadering” hebben in deze statuten dezelfde betekenis;
– Bestuur:
het bestuur van de Coöperatie;
– Bestuurder(s):
een lid/leden van het Bestuur;
– Combinatie:
een samenwerkingsvorm zoals omschreven in artikel 3.2;
– Contract:
2
het contract aangaan door de Coöperatie met een lid ten aanzien van het gebruik
van één (1) of meerdere landbouwwerktuig(en);
– Coöperatie:
de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;
– Partijen:
de Coöperatie, lid, leden.
Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in
enkelvoud of meervoud worden gebruikt.
1. NAAM, ZETEL
1.1. De naam van de Coöperatie luidt: WERKTUIGENCOÖPERATIE
RUINERWOLD U.A.
1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente De Wolden.
2. DOEL, BEDRIJF
2.1. De Coöperatie stelt zich ten doel in de stoffelijke behoeften van haar leden te
voorzien, krachtens overeenkomsten met hen te sluiten in het bedrijf dat zij te
dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen.
2.2. Het werkgebied van de Coöperatie betreft de plaats Ruinerwold en omgeving.
Het werkgebied wordt op voorstel van het Bestuur door de ALV vastgesteld.
2.3. Het bedrijf van de Coöperatie omvat de volgende activiteiten en diensten binnen
het werkgebied van Coöperatie:
(a) de exploitatie van landbouwwerktuigen, waaronder begrepen het verwerven
van landbouwwerktuigen in eigendom, lease, huur of welke andere
gebruiks- casu quo eigendomsvorm ook;
(b) alle (overige) diensten en activiteiten in verband met exploitatie van
landbouwwerktuigen, en al hetgeen daartoe behoort of daaraan bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin.
2.4. De Coöperatie kan soortgelijke overeenkomsten als hiervoor in dit artikel 2
bedoeld ook met anderen (dan leden) aangaan maar niet in een zodanige mate dat
de overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn.
3. LIDMAATSCHAP
3.1. Leden kunnen slechts zijn natuurlijke personen, niet-rechtspersoonlijkheid
bezittende Combinaties als in artikel 3.2 bedoeld en rechtspersonen, die voldoen
aan de navolgende eisen:
(a) bekwaam zijn om verbintenissen aan te gaan en niet in staat van
faillissement verkeren; en
(b) binnen het werkgebied van de Coöperatie een landbouw- of veeteeltbedrijf
uitoefenen.
Het Bestuur kan beslissen ook natuurlijke- of rechtspersonen alsmede nietrechtspersoonlijkheid
bezittende Combinaties als in artikel 3.2 bedoeld, die een
aanverwant bedrijf uitoefenen binnen het werkgebied van de Coöperatie toe te
laten als lid.
3
3.2. Indien een onderneming wordt gedreven door verschillende natuurlijke personen
en/of rechtspersonen, handelend in een niet-rechtspersoonlijkheid bezittende
samenwerkingsvorm, zal die samenwerkingsvorm als één lid worden
aangemerkt, mits de personen, die deel uitmaken van de samenwerkingsvorm (de
“Combinatie”), een van hen of een derde aanwijzen om krachtens schriftelijke
volmacht hen allen tegenover de Coöperatie in alle opzichten te
vertegenwoordigen.
Aan de eis van schriftelijkheid wordt eveneens voldaan indien de volmacht
elektronisch is vastgelegd.
3.3. Indien de gevolmachtigde, als bedoeld artikel 3.2, als zodanig defungeert, zullen
de leden van de Combinatie, op straffe van opschorting van hun rechten, zo
spoedig mogelijk een andere gevolmachtigde aanwijzen.
4. VERPLICHTINGEN LEDEN EN SCHORSING LEDEN
4.1. Elk lid is gerechtigd tegen de vastgestelde vergoeding gebruik te maken van de
werktuigen en machines van de Coöperatie.
Deze vergoeding en/of een eventuele vaste jaarlijkse bijdrage wordt op voorstel
van het Bestuur door de ALV vastgesteld.
De hoogte van de vergoedingen, bijdragen en dergelijke worden zodanig
vastgesteld dat in enig jaar alle kosten hieruit kunnen worden bestreden en de
noodzakelijke reserveringen kunnen plaats vinden.
4.2. Ieder die als lid tot de Coöperatie toetreedt is verplicht een door de ALV vast
gesteld bedrag als entreegeld te betalen; het entreegeld is niet verschuldigd door
hen die door bedrijfsopvolging in de plaats treden van het gewezen lid.
Vaststelling of wijziging van het entreegeld door de algemene vergadering kan
alleen geschieden wanneer dit punt op de agenda van de desbetreffende
vergadering is vermeld.
4.3. De leden zijn verplicht tot naleving van de statuten, reglementen en rechtsgeldig
door de organen van de Coöperatie genomen besluiten.
4.4. Ingeval een lid niet aan de verplichtingen uit dit artikel 4 voldoet, kan het
Bestuur besluiten tot schorsing van dat lid voor bepaalde tijd, met dien verstande
dat het Bestuur een lid voor ten hoogste drie maanden kan schorsen.
Gedurende de schorsing is het lid in de uitoefening van zijn
lidmaatschapsrechten geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies welke
het in de Coöperatie bekleedt, met dien verstande dat het geschorste lid toegang
heeft tot de algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt
behandeld en bevoegd is daarover het woord te voeren.
Tegen de beslissing van het Bestuur staat geen beroep open.
Het Bestuur informeert de ALV over een genomen besluit betreffende de
schorsing van een lid.
4.5. De wijze waarop de bezittingen van de Coöperatie worden ondergebracht – al
dan niet bij één of meer van de leden – wordt door de ALV bepaald.
4
5. AANVRAAG LIDMAATSCHAP
5.1. De aanvraag om als lid te worden toegelaten moet schriftelijk dan wel door een
langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht,
worden gericht aan het (elektronisch) adres van de secretaris van het Bestuur
zoals die door hem voor dit doel aan de Coöperatie bekend is gemaakt.
De aanvrager verstrekt alle door het Bestuur nodig geoordeelde gegevens.
Het Bestuur beslist over de toelating.
5.2. Het Bestuur deelt de aanvrager schriftelijk dan wel via elektronische weg mede
of hij als lid is toegelaten of geweigerd.
Wanneer hij is toegelaten, wordt hem tevens medegedeeld onder welk nummer
hij als lid in de boeken van de Coöperatie is ingeschreven.
5.3. Tegen de beslissing van het Bestuur kan degene wiens aanvraag tot lid is
geweigerd binnen één (1) maand ná de datum van het poststempel (of indien het
elektronisch is verzonden, vanaf datum verzenden) in beroep komen bij de ALV,
die daartoe door het Bestuur bijeengeroepen dient te worden.
5.4. Het Bestuur informeert de ALV betreffende de weigering van een aanvraag tot
lidmaatschap.
5.5. Het Bestuur houdt een ledenregister, waarin worden ingeschreven naam, adres en
geboortedatum van elk lid alsmede de datum van toetreding en van beëindiging
van het lidmaatschap.
Ieder lid is verplicht aan het Bestuur schriftelijk dan wel via elektronische weg
zijn adres en de wijzigingen daarin op te geven.
Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel
opneming in het ledenregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming
in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede de oproepingen voor een
vergadering langs elektronische weg toegezonden te krijgen.
In het register zullen alle leden van de Combinatie zomede de gevolmachtigde,
bedoeld in artikel 3.2, als zodanig, ook indien hij reeds deel van de Combinatie
uitmaakt, onder vermelding van de naam van de Combinatie, zo de Combinatie
een naam heeft, worden ingeschreven.
Indien de Combinatie een commanditaire vennootschap is, worden slechts de
beherend vennoten, alsmede de in artikel 3.2 bedoelde gevolmachtigde als
zodanig ingeschreven.
Het register is ter inzage van de leden.
5.6. Indien een lid ophoudt te voldoen aan de vereisten van artikel 3.1, of ingeval
zich wijzigingen voordoen in de samenstelling van een Combinatie als bedoeld
in artikel 3.2, is dat lid of die Combinatie verplicht daarvan onverwijld
schriftelijk dan wel via elektronische weg kennis te geven aan het Bestuur.
6. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
6.1. Het lidmaatschap eindigt:
(a) door het overlijden van het lid;
5
(b) indien een lid-rechtspersoon ophoudt te bestaan, onverminderd het bepaalde
in artikel 6.6;
(c) door opzegging;
(d) door ontzetting.
6.2. Opzegging kan geschieden zowel door het lid als door de Coöperatie.
Zij moet schriftelijk dan wel via elektronische weg geschieden. Indien de
opzegging via elektronische weg geschiedt, wordt de opzegging pas geacht te
zijn geschied wanneer door of namens het Bestuur de opzegging schriftelijk dan
wel via elektronische weg is bevestigd aan het lid die de opzegging heeft
verstuurd.
6.3. Opzegging door een lid is alleen mogelijk tegen het einde van een boekjaar, met
inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden.
Opzegging door een lid kan evenwel met onmiddellijke ingang geschieden:
(a) indien van hem redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te
laten voortduren;
(b) binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van
de Coöperatie in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing, bedoeld in
Titel 2:7 Burgerlijk Wetboek;
(c) binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn
verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het
besluit is alsdan niet op hem van toepassing.
Het bepaalde in artikel 6.3(c) vindt geen toepassing indien het gaat om
wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.
6.4. Opzegging door de Coöperatie kan met onmiddellijke ingang geschieden en is
alleen mogelijk:
(a) in geval van verlies van één of meer vereisten voor het lidmaatschap, als
bedoeld in artikel 3.1;
(b) wanneer redelijkerwijs niet van de Coöperatie gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren, en wel krachtens besluit van de ALV;
(c) ingeval een Combinatie wordt ontbonden;
(d) in geval van wijziging in de samenstelling van een Combinatie;
(e) in geval van toetreding van een lid van de Coöperatie tot een Combinatie.
6.5. Bij overlijden van het lid eindigt het lidmaatschap. Echter indien één van de
rechtverkrijgenden het bedrijf voortzet, kan deze op verzoek het lidmaatschap
voortzetten.
6.6. Indien een lid-rechtspersoon fuseert of splitst in de zin van Titel 2:7 Burgerlijk
Wetboek, gaat het lidmaatschap niet over op de verkrijgende rechtspersoon tenzij
het Bestuur anders bepaalt.
7. ONTZETTING UIT HET LIDMAATSCHAP
7.1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden, indien een lid in strijd handelt
met de statuten of reglementen, of met besluiten van de Coöperatie of de
6
Coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.
7.2. De ontzetting geschiedt bij besluit van het Bestuur.
Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk dan wel via elektronische weg van het
besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
Het lid heeft gedurende een maand na ontvangst van die kennisgeving recht van
beroep op de algemene vergadering.
Het beroep wordt bij aangetekende brief, gericht aan het Bestuur, ingesteld.
In geval van ontzetting eindigt het lidmaatschap met het verstrijken van de
beroepstermijn, of, indien beroep is ingesteld, op de dag waarop het besluit tot
ontzetting wordt bekrachtigd.
Gedurende de beroepstermijn en hangende dit beroep is het lid in de uitoefening
van zijn lidmaatschapsrechten geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies,
welke het in de Coöperatie bekleedt, met dien verstande dat het geschorste lid
toegang heeft tot de algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt
behandeld en bevoegd is daarover het woord te voeren.
8. UITGESLOTEN AANSPRAKELIJKHEID
8.1. Noch zij die bij de ontbinding van de Coöperatie lid zijn, noch zij, van wie het
lidmaatschap voordien is beëindigd, zijn tegenover de Coöperatie voor een tekort
aansprakelijk.
9. OVEREENKOMSTEN
9.1. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het wijzigen van de met de leden in de
uitoefening van haar bedrijf aangegane overeenkomsten, mits de Coöperatie deze
bevoegdheid in de overeenkomst op duidelijke wijze heeft voorbehouden.
10. ORGANEN
10.1. De Coöperatie kent de volgende twee organen:
(a) het Bestuur; en
(b) de algemene vergadering.
11. BESTUUR, TAAK EN BENOEMING
11.1. De Coöperatie wordt bestuurd door een Bestuur, bestaande uit een oneven
aantal van minimaal vijf (5) leden, uit en door de ALV gekozen.
Bestuursleden hebben zitting voor een periode van vijf (5) jaar en zijn
éénmaal direct herkiesbaar.
Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. Beide laatstgenoemde functies mogen in één persoon zijn
verenigd.
Ieder jaar treedt één van de bestuursleden af volgens een door het Bestuur
opgemaakte rooster. Degene die wordt gekozen ter vervulling van een
tussentijdse vacature neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn
voorganger.
11.2. Het Bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig acht of wanneer
twee bestuursleden zulks verlangen.
7
Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet de meerderheid van de
bestuursleden aanwezig is.
11.3. Het Bestuur is, behoudens de beperkingen volgens deze statuten, belast met
het besturen van de Coöperatie.
Het Bestuur is verplicht:
(a) er op toe te zien dat de statuten en het reglement worden nageleefd en
het ledenregister en de boeken van de Coöperatie nauwkeurig worden
bijgehouden en dat de besluiten worden uitgevoerd;
(b) na afloop van elk boekjaar aan de ALV rekening en verantwoording af
te leggen over het gevoerde beheer.
11.4. Een Bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde worden
geschorst en ontslagen, één en ander met inachtneming van het hierna in dit
artikel 11 bepaalde.
11.5. Indien de algemene vergadering een Bestuurder heeft geschorst dient de
algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te
besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of handhaving van de
schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing.
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden
genomen en de schorsing kan alsdan ten hoogste worden gehandhaafd voor
drie maanden ingaande op de dag, waarop de algemene vergadering het
besluit tot handhaving heeft genomen.
Indien de algemene vergadering niet binnen de in de vorige zin gestelde
termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt
de schorsing.
Een geschorste Bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de
algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman
te doen bijstaan.
11.6. Een besluit tot schorsing of ontslag van een Bestuurder kan door de
algemene vergadering, tenzij dit op voorstel van het Bestuur geschiedt,
slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden
van de uitgebrachte stemmen, mits ter vergadering twee derden van de
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een besluit tot schorsing of ontslag van een Bestuurder kan door de
algemene vergadering op voorstel van het Bestuur kan worden genomen met
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, mits ter vergadering
twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Zijn in een van de in dit artikel 11.6 bedoelde vergaderingen niet ten minste
twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal, met
inachtneming van het in artikel 17.1 bepaalde, een tweede vergadering
worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen en niet later
dan dertig dagen na de eerste vergadering, die alsdan, ongeacht het aantal
8
aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van twee
derden van de uitgebrachte stemmen, een geldig zodanig besluit kan nemen.
12. BESTUUR, BEZOLDIGING EN BELET EN ONTSTENTENIS
12.1. De algemene vergadering stelt de vacatiegelden en eventuele vergoeding
van de Bestuurders vast.
12.2. In geval van belet of ontstentenis van één of meer Bestuurders zijn de
overblijvende Bestuurders of is de enig overblijvende Bestuurder met het
gehele bestuur belast.
Het Bestuur is alsdan gehouden zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen
waardoor in de vacature(s) kan worden voorzien.
In geval van belet of ontstentenis van alle Bestuurders berust het bestuur van
de Coöperatie tijdelijk bij een door de algemene vergadering, al dan niet uit
zijn midden, daartoe aangewezen persoon.
Bij belet of ontstentenis van alle Bestuurders zonder dat een persoon is
aangewezen die tijdelijk met het bestuur is belast, of in het geval die persoon
niet in staat is of weigert het bestuur tijdelijk op zich te nemen, zal iedere lid
het recht hebben om een algemene vergadering bijeen te roepen om een
Bestuurder te benoemen of een persoon aan te wijzen die in staat en bereid is
het bestuur tijdelijk op zich te nemen.
13. BESTUUR, DAGELIJKS BESTUUR, COMMISSIES, REGLEMENT
EN BESLUITVORMING
13.1. Het Bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement
opstellen, waarin aangelegenheden, hem betreffende, worden geregeld.
Voorts kunnen de Bestuurders, al dan niet bij reglement, hun
werkzaamheden onderling verdelen.
13.2. Het Bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur instellen belast met de
dagelijkse gang van zaken van het Bestuur.
Het aantal Bestuurders in het dagelijks bestuur wordt door het Bestuur
vastgesteld.
13.3. Het Bestuur kan al dan niet uit zijn midden commissies instellen en kan bij
een schriftelijk vastgelegde taakverdeling bepalen met welke taak een
commissie zal zijn belast.
Het Bestuur bepaalt de omvang en de samenstelling van de commissies.
13.4. Het Bestuur besluit met volstrekte meerderheid van stemmen.
13.5. Bestuurders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk
gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen.
Aan de eis van schriftelijkheid wordt eveneens voldaan indien de volmacht
elektronisch is vastgelegd.
13.6. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle Bestuurders
zijn geraadpleegd en geen van de Bestuurders zich tegen deze wijze van
besluitvorming heeft verklaard.
9
13.7. Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming
binnen het Bestuur over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect
persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de
Coöperatie en de met haar verbonden onderneming. Het besluit wordt in dat
geval genomen door de overige Bestuurders.
Indien alle Bestuurders een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor
bedoeld, dan wordt het besluit alsnog genomen door het Bestuur met
goedkeuring van de algemene vergadering.
13.8. Het Bestuur is bevoegd alle rechtshandelingen te verrichten tenzij de
statuten anders bepalen.
Het Bestuur heeft de machtiging nodig van de ALV voor:
(a) het aangaan van geldleningen of kredieten;
(b) het aan- en verkopen van roerende goederen, waarvan de
aanschaffingswaarde een door de algemene vergadering jaarlijks vast te
stellen bedrag te boven gaat;
(c) het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren
van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de
Coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld
van een derde verbindt.
Het Bestuur is bevoegd zonder toestemming van de ALV te voorzien in
tijdelijke kasgeldbehoeften, zonodig door opneming van krediet,
waarvan het maximum bepaald wordt door de algemene vergadering.
14. VERTEGENWOORDIGING
14.1. De Coöperatie wordt vertegenwoordigd door het Bestuur.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee
gezamenlijk handelende Bestuurders, bij voorkeur de voorzitter tezamen met
hetzij de secretaris dan wel de penningmeester.
Het Bestuur is bevoegd één of meer personen te machtigen om daden van
zakelijk beheer te verrichten. De gemachtigde is tegenover het Bestuur voor
zijn handelingen verantwoordelijk.
14.2. In alle gevallen waarin de Coöperatie een tegenstrijdig belang in de zin van
artikel 2:47 Burgerlijk Wetboek heeft met één of meer Bestuurders wordt zij
vertegenwoordigd op de wijze als bepaald in artikel 14.1, onverminderd
hetgeen dwingendrechtelijk in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is
bepaald.
15. KASCOMMISSIE
15.1. De ALV wijst een kascommissie aan van twee (2) leden die de rekening en
verantwoording van de penningmeester onderzoekt en daarvan verslag
uitbrengt aan de algemene vergadering. Jaarlijks treedt het langst zittende lid
van de kascommissie af.
10
16. ALGEMENE VERGADERING, SAMENSTELLING EN
VERGADERINGEN
16.1. De algemene vergadering van de Coöperatie wordt gevormd door alle leden
van de Coöperatie, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4.4 en
7.2.
16.2. In elk boekjaar wordt uiterlijk in de vierde maand na het einde van het
boekjaar ten minste één vergadering van de algemene vergadering
gehouden.
In deze vergadering wordt ondermeer:
(a) door het Bestuur verslag uitgebracht over de toestand van de Coöperatie
in het afgelopen jaar;
(b) de rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar aan de
leden ter goedkeuring voorgelegd, na voorafgaand te zijn nagezien door
de kascommissie;
(c) in de vacature van het Bestuur voorzien;
(d) de vaststelling van de hoogte van de vergoedingen die gebruikers van de
werktuigen dienen te betalen.
Voorts wordt in deze vergadering behandeld hetgeen door het Bestuur
verder op de agenda is geplaatst.
De in de artikelen 16.2(a) en 16.2(b) bedoelde onderwerpen behoeven op die
agenda niet te worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van
de jaarrekening en het overleggen van het jaarverslag is verlengd of een
voorstel daartoe op die agenda is geplaatst.
16.3. Verder worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het Bestuur
dit nodig oordeelt.
Het Bestuur is verplicht binnen vier (4) weken een algemene vergadering te
beleggen indien één vijfde (1/5) deel van de leden daarom onder opgaaf van
redenen schriftelijk verzoekt.
16.4. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door middel van een
schriftelijke oproeping aan elk lid afzonderlijk gericht. De oproeping moet
ten minste zeven dagen voor de dag van de vergadering worden gedaan.
Indien het lid van de Coöperatie hiermee instemt, kan de oproeping
geschieden door een langs elektronische weg toegezonden, leesbaar en
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de
Coöperatie bekend is gemaakt.
16.5. Indien het Bestuur dit bepaalt kan aan de vergaderingen van leden worden
deelgenomen en gestemd door middel van een elektronisch
communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld.
16.6. Indien het Bestuur dit heeft bepaald en zulks bij de oproeping is vermeld, is
ieder lid bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door
middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering van
11
leden deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te
oefenen, mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden
geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter
vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.
16.7. Het Bestuur is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik
van het elektronisch communicatiemiddel.
Indien het Bestuur van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de
voorwaarden bij de oproeping bekendgemaakt.
16.8. Stemmen die voorafgaand aan de vergadering van leden via een elektronisch
communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder dan op de
dertigste dag voor die van de algemene vergadering, worden gelijkgesteld
met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
16.9. De leden van het Bestuur en van de algemene vergadering hebben te allen
tijde recht op toegang tot de vergadering van leden.
16.10. De voorzitter van een vergadering van leden is bevoegd niet-leden tot de
vergaderingen of tot door hem te bepalen gedeelten daarvan toe te laten.
17. ALGEMENE VERGADERING, BESLUITVORMING
17.1. Ieder lid heeft het recht op het uitbrengen van één stem in de algemene
vergadering, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4.3 en 7.2.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn
uitgebracht.
Ieder lid kan zich ter vergadering door een ander lid of door een Bestuurder
doen vertegenwoordigen, mits schriftelijk.
Aan de eis van schriftelijkheid wordt eveneens voldaan indien de volmacht
elektronisch is vastgelegd.
Een lid, niet zijnde een Bestuurder, kan ten hoogste één lid
vertegenwoordigen.
17.2. Besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstrekte
meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten of de wet een grotere
meerderheid voorschrijven.
Alle stemmingen in een vergadering geschieden schriftelijk, tenzij het géén
perso(o)n(en) betref(t)(fen) en één of meer bestuurders vóór de stemming
een mondelinge stemming verlangen.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefje.
Blanco stemmen en niet behoorlijk ingevulde stembriefjes zijn ongeldig.
17.3. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van
personen is het voorstel verworpen.
17.4. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de
uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd
werd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.
12
17.5. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming
plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid
dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
17.6. Besluitvorming door alle leden kan, nadat de Bestuurder(s) in de
gelegenheid is (zijn) gesteld daaromtrent te adviseren, ook op andere wijze
dat in een algemene vergadering plaatsvinden, mits de stemgerechtigde
leden zich per brief of langs elektronische weg met algemene stemmen voor
het voorstel hebben verklaard.
17.7. De secretaris van het Bestuur, dan wel een door de voorzitter aan te wijzen
secretaris, is belast met het houden van de notulen.
17.8. De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de
voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel
vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij
ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die
volgende vergadering ondertekend.
17.9. Besluitvorming door alle leden van de algemene vergadering kan, nadat de
Bestuurders in de gelegenheid is (zijn) gesteld daaromtrent te adviseren, ook
op andere wijze dan in een algemene vergadering plaatsvinden, mits de
stemgerechtigde leden zich (waaronder begrepen alle vormen van
geschreven tekstoverdracht al dan niet via elektronische weg) met algemene
stemmen voor het voorstel hebben verklaard.
17.10. Bij verkiezing en benoeming van personen is volstrekte meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen vereist. Is deze bij de eerste stemming niet
verkregen dan wordt terstond een herstemming gehouden tussen de twee
personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen.
Herstemming geschiedt bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen.
Indien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
18. REGLEMENTEN
18.1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement en eventuele
andere reglementen vaststellen. Deze mogen geen bepalingen bevatten, in
strijd met de statuten.
18.2. Vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement of enig ander
reglement van de Coöperatie vindt plaats bij besluit van de algemene
vergadering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17.
19. VERENIGINGS- EN BOEKJAAR
19.1. Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, van de Coöperatie is gelijk aan het
13
kalenderjaar.
20. STATUTENWIJZIGING, JURIDISCHE FUSIE, SPLITSING EN
ONTBINDING
20.1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot statutenwijziging,
juridische fusie of splitsing.
20.2. De algemene vergadering kan slechts besluiten tot statutenwijziging indien
gedurende een periode van ten minste vijf dagen voor de algemene
vergadering tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt
gehouden, een afschrift van het voorstel tot wijziging van de statuten, in
welk afschrift de voorgedragen wijziging woordelijk moet zijn opgenomen,
ten kantore van de Coöperatie voor de leden van de Coöperatie ter inzage is
gelegd.
20.3. Het besluit tot statutenwijziging, juridische fusie of splitsing wordt door de
algemene vergadering genomen met een meerderheid van ten minste twee
derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering van de algemene
vergadering waarin ten minste twee derden van de leden van de algemene
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Zijn in een dergelijke vergadering niet ten minste twee derden van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal, met inachtneming van het in artikel
17.1 bepaalde, een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden
niet eerder dan veertien (14) dagen en niet later dan dertig (30) dagen na de
eerste vergadering, die alsdan, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van twee derden van de
uitgebrachte stemmen, een geldig zodanig besluit kan nemen.
Wanneer het voorstel tot statutenwijziging, juridische fusie of splitsing is
gedaan door het Bestuur, wordt het besluit van de algemene vergadering tot
statutenwijziging, juridische fusie of splitsing genomen met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
20.4. Een besluit treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Iedere Bestuurder is bevoegd de voor de wijziging van de
statuten vereiste notariële akte te verlijden.
21. ONTBINDING
21.1. De Coöperatie wordt ontbonden:
(a) door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering,
genomen op de wijze als bedoeld in de artikelen 20.3;
(b) door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt;
(c) in alle andere gevallen genoemd in artikel 2:19 Burgerlijk Wetboek.
Het in artikel 21.1(a) bedoelde geval is het Bestuur met de vereffening
belast; de algemene vergadering is evenwel bevoegd om de vereffening op
te dragen aan een of meer andere vereffenaars.
21.2. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de
14
Coöperatie is overgebleven, wordt onder de leden gelijkelijk verdeeld.
21.3. Gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening blijven de boeken en
bescheiden van de Coöperatie berusten onder degene, die daartoe door de
vereffenaars is aangewezen.
22. SLOTBEPALING
22.1. In geval van twijfel of verschil van mening omtrent de juiste uitleg van deze
statuten beslist het Bestuur.
22.2. De titels in deze akte dienen ter bevordering van de leesbaarheid van deze
akte.
Geen van Partijen kan daaraan enig recht ontlenen.
Bekendheid en Slot
De identiteit van de verschenen personen is door mij, notaris, conform het bepaalde
in artikel 39 lid 1 van de Wet op het notarisambt vastgesteld.
WAARVAN AKTE
is verleden te Staphorst op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. Na
zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de verschenen
personen hebben deze eenparig verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van
deze akte te hebben kennis genomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige
voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen personen en mij,
notaris, ondertekend.

Wij gebruiken cookies op de website om u de best mogelijk website ervaring te geven. Kijk op onze privacy- en cookieverklaring voor een uitgebreide uitleg. Accepteren